Telic - Teaching English Literature In Class
http://www.telic.de.vu